Algemene voorwaarden!

Voor zover tussen All-in KLUSive en een cliënt niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van All-in KLUSive.

1. Alle werkzaamheden ten behoeve van cliënt worden na overleg met en in opdracht van de cliënt en na goedkeuring door All-in KLUSive volgens het geldende uur tarief alsmede de voor uitvoering noodzakelijke kosten in rekening gebracht.

2. All-in KLUSive stelt de cliënt voordat een zaak in behandeling wordt genomen van het betreffende uurtarief op de hoogte. In dit uurtarief zijn niet begrepen de overige kosten, Deze kosten zullen afzonderlijk en gespecificeerd aan de cliënt in rekening worden gebracht op het moment dat deze kosten verschuldigd zijn, hetzij anders dan overeen gekomen is.

3. Alle opdrachten van cliënten beschouwt All-in KLUSive als uitsluitend aan hem gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

4. All-in KLUSive is gerechtigd om, alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan, een voorschotnota te sturen van 65 % van het totaalbedrag € die per omgaande dient te worden voldaan. Dat houd in materiaalkosten en deel betaling van de overeen gekomen Offerte. De werkzaamheden zal uitgevoerd worden in overleg als de betaling is gedaan. Verdere betaling zijn in wekelijkse termijn van € . Laatste termijn op de dag van oplevering á contant.

5. Betaling van alle facturen dient te zijn voldaan bij ontvangst van de facturen . niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt All-in KLUSive zich het recht voor om het verlenen van adviezen en/of het uitvoeren van andere werkzaamheden op te schorten. Indien de cliënt niet op tijd of niet volledig tot betaling van de toegezonden facturen overgaat, dan zal de cliënt de wettelijke rente verschuldigd zijn.

6. Bij annulering heeft de cliënt een week tijd om ontbinding van de offerte. Waarvan 1/3 van het totale offerte bedrag zal in rekening worden gebracht voor gemaakte kosten. Of eventueel verrekend zal worden bij de aanbetaling.

7. De cliënt vrijwaart All-in KLUSive tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de cliënt zijn verricht.

8. Cliënt zal alle voor advisering en voor het verrichten van werkzaamheden benodigde gegevens verschaffen. All-in KLUSive is niet aansprakelijk voor de door hem gegeven adviezen indien deze zijn gedaan op basis van door de cliënt onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

9. All-in KLUSive zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener mag worden verwacht. Indien de cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van All-in KLUSive die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is All-in KLUSive voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van All-in KLUSive wordt uitgekeerd. Voor zover geen uitkering van verzekeraars plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van All-in KLUSive beperkt tot een maximum van tweemaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van All-in KLUSive sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten behoeve van de door All-in KLUSive ingeschakelde derden, die derhalve een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben. All-in KLUSive is niet aansprakelijk door eventuele fouten van derden.

10. All-in KLUSive is gerechtigd een dienst te wijzigen, uit te breiden dan wel te beëindigen.

11. All-in KLUSive staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of faxbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

12. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

13. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien All-in KLUSive geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

14. Op alle door All-in KLUSive verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

15. Als de werkzaamheden zijn begonnen, en opdrachtgever veranderd opdracht , zal All-in KLUSive kosten in rekening brengen voor uitlopen werkzaamheden en extra materiaal kosten voor veranderd opdracht.

16 Bij plaatsen van de order graag de Originele Algemene voorwaarde tekenen en terug sturen.

All-in KLUSive Voor akkoord Opdrachtgever[ster] Ruud Westen Roerdomp 20 4872 PM Etten Leur

Weetjes
Zelf berekening
Uw zelf opgemeten aantal m2:
Prijs is een indicatie incl btw op uw totale vloer (excl reiskosten, meerwerk etc)